BG  EN
Начало
Фондация
Информация
Галерия
Дейност
Партньори
Фондация Антидот България
Резултати от анонимната анкета
На първия въпрос “Вашата представа за наркомана" анкетираните дават най-често отговорите: “слаб, безволев човек с лабилна психика" – 55 % , “болен, който трябва да се лекува" – 48 % и “човек с лични проблеми и затруднения в отношенията с околните" - 42 %. По-крайният вариант "неизлечимо увреден, обречен човек" избират 14 % от учениците. Отговор “престъпник, който трябва да бъде наказан" дават само 4 на сто от участниците в анкетата. Три процента споделят мнението, че наркоманът е "здрав и нормален човек". Десет на сто от анкетираните избират като отговор нещо "друго". На втория въпрос “Ако ви предложат да опитате наркотик, от кой бихте пробвали?" 65 % от запитаните ученици отговарят “никога не бих опитал". От заявилите желание да експериментират с дроги най-много биха го направили с марихуана /трева/ - 28 %. На второ място в ранглистата на ученическите предпочитания са стимулантите /включително екстази/ - 8 %. Не са много желаещите да опитат кокаин /5 %/ и хероин /почти 2 %/. Предпочитания към всевъзможни дуги наркотици са декларирали 6 % от запитаните. На третия зададен въпрос “Познавате ли някой, който взема наркотици?" едва 32 на сто отговарят “не, не познавам такива хора". Оказва се, че познатите с наркотичен проблем са предимно от квартала - 42 % и приятели – 31 %, докато съучениците са по-малко - 18 %. Отговор "други" избират 9 на сто от анкетираните. На последния въпрос “Кой трябва да противодейства на заплахата от дрогите?" учениците най-често избират отговора “всички хора" – 69 %. Привържениците на легализацията на наркотиците не са много – едва 7 на сто. От представителите на визираните отделни групи и институции в обществото най-големи превенционни очаквания се възлагат на родителите /36 %/ и полицията /27 %/, а по-малки на лекарите /16 %/ и учителите /13 %/. Предпочитания към други потенциални участници в процеса изявяват 10 на сто от запитаните ученици. /Забележка: сборът от процентите надхвърля 100, тъй като анкетираните ученици често избират по повече от един отговор на съответния въпрос./
Някои изводи от анкетата:
• Вариациите в нагласите между учениците от различните гимназии в столицата са сравнително по-слабо изразени по отношение на представата за наркомана, познатите наркомани и кой трябва да противодейства на заплахата от дрогите. Значително по-големи се оказват разликите в склонността за експериментиране с наркотични вещества.
• Силно доминират хуманните и нерепресивни нагласи към зависимите от дроги – представа, която е в синхрон с модерните тенденции в държавите на Европейския съюз. С малки изключения анкетираните виждат зависимите не като престъпни личности, подлежащи на репресии, а като индивиди, обременени с болести и проблеми, заради които трябва да се лекуват и да получават подкрепа.
• Много благоприятно за провеждане на превенционни инициативи е категорично изразеното становище, че ефективно противодействие на заплахата от дрогите е възможно, ако се включат всички представители на гражданското общество.
• Няма съмнение, че младите столичани растат в среда, в която достъпността и употребата на дроги е достигнала сравнително големи размери.
• Окуражаващ извод от анкетата е заявената готовност на почти две трети от учениците да не опитват наркотични вещества.
• Най-предпочитан за експериментиране с дроги очаквано е канабисът /марихуаната/ – избор на почти всеки трети ученик.
• В отношението на учениците към дрогите специално внимание заслужава подценяването на проблемите, свързани с марихуаната. Достоверната информация и непредубедените факти в тази насока очевидно трябва да станат акцент при провеждането на бъдещи превенционни семинари.
• Въпреки подетата от някои медии кампания за легализация на дрогите, не са много учениците, които виждат решаването на проблема в пълното премахване на забраните.
Обратно