BG  EN
Начало
Фондация
Информация
Галерия
Дейност
Партньори
Фондация Антидот България
ПРОБЛЕМЪТ
По данни на ООН нелегални дроги в света употребяват около
200 млн души, което представлява 4.8 % от населението на възраст между
15 и 64 г. Ако към тях добавим любителите на легалните алкохол и тютюн,
числото влиза в порядъка на милиардите. От забранените дроги най-предпочитан
е канабисът /158.8 млн/, следват амфетамините /24.9 млн/, кокаина /14.3 млн/,
хероина /11.1 млн/, екстази /8.6 млн/. Масовата употреба на психоактивни вещества
без съмнение е проблем на съвременната цивилизация. Безспорна е и необходимостта
от адекватна промяна в отговора на това глобално предизвикателство.
Зависимостта към психоактивни вещества е болестно състояние с хронично-рецидивиращ
ход на протичане. Лечението е възможно, но може да бъде дълго и с променлив успех.
Универсалното правило, че превенцията е по-добра от всяко лечение, важи с още по-голяма
сила за зависимостите към дроги. Логично е задължителната първа крачка в случая да бъде
към едно по-обемно, по-многостранно и по-непредубедено познание.


Развитието на индустрията, технологиите и урбанизацията в съвременния свят водят до увеличаване на вредните фактори за околната среда. Екологичните проблеми като замърсяването на атмосферата, водите и почвите, промяната в климата и намаляването на биоразнообразието водят до нарушаване на екологичното равновесие на планетата.


Състоянието на околната среда е тясно свързано с всички човешки дейности и затова всеки един от нас е отговорен с поведението и действията си за предотвратяване замърсяването на околната среда, опазването и възстановяването на природните дадености. Екологичните проблеми могат да бъдат решени по пътя на устойчивото развитие чрез целенасочени действия на обществото в отделните страни, Европа и света.


Устойчивостта е развитие, което задоволява потребностите на сегашното поколение, без да излага на риск задоволяването на потребностите и избора на собствен начин на живот на бъдещите поколения е определение за устойчивост предложено от Световната комисия на ООН за околната среда и развитието. Принципът на устойчивостта се основава на баланс между социално равенство, екологична съвместимост и икономическа ефективност.Ключова роля за изграждането на обществено съзнание за опазване на околната среда играе повишаването на екологичната култура на гражданите и знанията по въпросите на устойчивото развитие.
Видове дроги
Обращение на Ген. Секретар на ООН
Полезни връзки